HOME ONS CASINO SPEEL BEWUST HUISREGELS CONTACTPRIVACY EN COOKIES

Macau hecht veel belang aan de bescherming van privacy en de veiligheid van persoonsgegevens van haar gasten. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uiteraard gaan we zorgvuldig om met uw privacy. Wij registreren in het kader van onze zorgplicht immers gegevens van u. De gegevens die we registeren zijn:

 • Bezoekersfrequentie
 • Waargenomen spelgedrag
 • Gesprekken, adviezen en afspraken
 • Onze getroffen maatregelen om kansspelverslaving bij u te voorkomen


Privacy en Cookies

De vestiging en de website van Macau (www.macau.nl) worden beheerd door Amusementspaleis Macao VOF (hierna: Macau). Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en onze casino's en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.


Minimum leeftijd

De diensten die door Macau worden aangeboden zijn niet bedoeld voor personen die jonger zijn dan 21 jaar. Wanneer we informatie ontvangen van iemand die jonger dan 21 jaar is houden we het recht om het te verwijderen.


Cameratoezicht

Macau maakt in haar vestigingen gebruik van cameratoezicht om de veiligheid van haar gasten en medewerkers te waarborgen en te kunnen voldoen aan haar wettelijke plicht. Deze beelden worden na 7 dagen automatisch gewist, tenzij er sprake is van een incident, dan wordt de termijn onder strikte voorwaarden verlengd. Slechts een beperkt aantal getrainde medewerkers heeft toegang tot de beelden.


Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het verlenen van toegang tot onze website en diensten;
 2. het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 3. het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
 4. het opnemen van contact met u, indien hierom wordt verzocht;
 5. het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 6. het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
 7. het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn of een nieuwsbrief te versturen;

 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Categorieën persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

 1. Bedrijfsnaam- en - gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);
 2. NAW-gegevens van de contactpersoon;
 3. E-mailadres van de contactpersoon;
 4. Telefoonnummer van contactpersoon;
 5. IP-adressen.

 

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.


Verstrekking van gegevens aan derdenWij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.


Website Cookies

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt waarbij informatie op het apparaat wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd), gebruikt om:

 1. functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 2. het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);

 

De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een door ons hiervoor ingeschakelde derde partij.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Rechten van betrokkenen

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door contact met ons op te nemen.

Aanpassingen privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl


Contact

Mocht u naar aanleiding van dit privacy statement nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken:

Macau Amusementspaleis
Damrak 14-15
1012 LH  Amsterdam
020 627 0007
privacy@macau.nl


 
 
Macau Amusementspaleis
Casino in Amsterdam
Damrak 14-15
1012 LH  Amsterdam
020 627 0007
www.macau.nl
info@macau.nl

Openingstijden
Ma t/m Za 10:00 – 24:00u
Zondag 13:00 -24:00u

 

 


 
 
   
 
 
-